Overzicht van achtergrond­documenten en kaarten

Achtergronddocument A

Advies Signaalgroep in het kader van de zesjaarlijkse herijking

Achtergronddocument B

Voortgangsrapportage Werken aan Zoetwater in de delta - Terugblik 2018 en vooruitblik 2019-2020

Achtergronddocument C

Vijfde voortgangsrapportage Aanpak nationale Vitale en Kwetsbare functies

Achtergronddocument D

Advies Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving en reactie van de deltacommissaris

De kaarten in DP2020 kunt u ook downloaden:

Kaart 1 Deltaplan Waterveiligheid
Kaart 2 Urgente gebieden Waterbeschikbaarheid
Kaart 3 Werkregio's Ruimtelijke adaptatie
Kaart 4 Stand van zaken projecten Deltaprogramma Maas

Colofon Deltaprogramma 2020

Het Deltaprogramma 2020 is een uitgave van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Dit is de online versie van het Deltaprogramma 2020 dat op Prinsjesdag 2019 aan de Staten-Generaal is aangeboden.

Uitvoering
Staf deltacommissaris

Concept, ontwerp, productie
Delta3, Den Haag

Coördinatie en begeleiding
Tessa Haan Projectbegeleiding, Almere

Tekstredactie en -advies
Met Andere Woorden, Arnhem
Helder en Duidelijk, Utrecht

Fotografie

Drooggevallen poel langs de IJssel, Gelderland: Henri Cormont/InZicht-foto
(Te) laag waterpeil in de Waal, Nijmegen, juli 2018: Flip Franssen
Natuurgebied Wolvega-Zuid, aangelegd met ruimte voor waterberging en regenwateropvang, juni 2019: Tineke Dijkstra Fotografie
Golfoploopproeven, Waddenzeedijk tussen Oosterbierum en Sexbierum, november 2018: Jaap Schaaf/Fotobureau Hoge Noorden
Innovatieve zilte teelt, wolkrabbenkwekerij Wieringermeer: Tineke Dijkstra Fotografie
Ruimtelijke adaptatie in de praktijk, proefopstelling Waterstraat TU Delft: Tineke Dijkstra Fotografie
Regelwerk Pannerdensch Kanaal, oktober 2018: Jos van Alphen
Lob van Gennep, waterbergend rivierbed: Keesjan van den Herik
Kustbescherming bij Zoutelande, Zuidwestelijke Delta, juli 2018: Jos van Alphen
Crisisbeheersing, Oefening Grintex Pottenkade in Dordrecht, Rijnmond-Drechtsteden: Thymen Stolk Fotografie
Kaarten
1 Deltaplan Waterveiligheid Delta 3
2 Urgente gebieden Waterbeschikbaarheid Rikkers Infographics
3 Werkregio's Ruimtelijke Adaptatie Delta3
4 Stand van zaken projecten Deltaprogramma Maas Strootman Landschapsarchitecten

Deltaprogramma

Het Deltaprogramma is een nationaal programma. Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen werken hierin op een vernieuwende manier samen met inbreng van maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, burgers en het bedrijfsleven. Het doel is om Nederland ook voor de volgende generaties te beschermen tegen hoogwater, te zorgen voor voldoende zoetwater en ons land zo in te richten dat het klimaatbestendig en waterrobuust wordt, om zo grote schade te voorkomen. De samenwerking is opgebouwd rond de thema’s Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie in nauwe interactie met gebieden, waarin deze thema’s concreet worden uitgewerkt.

De deltacommissaris doet jaarlijks een voorstel voor het Deltaprogramma aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, bevordert de uitvoering van het Deltaprogramma en bewaakt de voortgang. Het voorstel bevat tevens drie deltaplannen met alle geprogrammeerde maatregelen en voorzieningen: een Deltaplan Waterveiligheid, een Deltaplan Zoetwater en een Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Het Deltaprogramma wordt ieder jaar op Prinsjesdag aan de Staten-Generaal aangeboden.

www.rijksoverheid.nl/deltaprogramma
www.deltacommissaris.nl

Dit is een uitgave van

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

September 2019

Het eerste Deltaprogramma verscheen op 21 september 2010.
Het tweede Deltaprogramma verscheen op 10 september 2011.
Het derde Deltaprogramma verscheen op 18 september 2012.
Het vierde Deltaprogramma verscheen op 17 september 2013.
Het vijfde Deltaprogramma verscheen op 16 september 2014.
Het zesde Deltaprogramma verscheen op 15 september 2015.
Het zevende Deltaprogramma verscheen op 20 september 2016.
Het achtste Deltaprogramma verscheen op 19 september 2017.
Het negende Deltaprogramma verscheen op 18 september 2018.
Dit tiende Deltaprogramma verscheen op 17 september 2019.